Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢNThỏa thuận sau đây là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa Bạn (có thể là "Chủ xe" ,"Lái xe " hoặc " Người đi nhờ” hoặc “Người đi chung”) và nhóm điều hành mạng cộng đồng Dichung® ("Chúng tôi”). Thỏa thuận bao gồm các điều khoản dịch vụ mà bạn phải tuân thủ để được quyền tiếp cận và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều khoản dịch vụ này được áp dụng ngay cả khi bạn không có tài khoản Dichung® và việc Bạn sử dụng dịch vụ Dichung® nghĩa là bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ này. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản dịch vụ theo quyết định của mình mà không cần thông báo trực tiếp cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm tìm hiểu phiên bản mới nhất bằng cách truy cập website www.dichung.vn. 
XIN VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY MỘT CÁCH CẨN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI2. MÔ TẢ DỊCH VỤDichung® là cộng đồng online chia sẻ các vị trí trống trên các phương tiện vận tải khi lưu thông. Mạng kết nối những người có nhu cầu cho đi nhờ xe và người muốn đi nhờ xe trên cùng một tuyến đường. Khi bạn có một tài khoản tại Dichung®, bạn có thể dễ dàng bán hoặc mua một vị trí còn trống thông qua các tiện ích mà chúng tôi cung cấp. Các tiện ích này được gọi chung là “Dịch vụ” Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này bao gồm một số thông tin liên lạc của Ban quản trị Dichung®qua các phương tiện như email, SMS, Website.. và rằng các thông tin liên lạc này được coi là một phần không tách rời của Dịch vụ và Bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này trừ khi Bạn chấm dứt tài khoản của mình. 
DICHUNG® KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ CUNG CÂP DỊCH VỤ VẬN TẢI, CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ MÔI GIỚI DỊCH VỤ VẬN TẢI. CHÚNG TÔI CHỈ CUNG CẤP MỘT PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC HỮU ÍCH CHO NGƯỜI CÓ NHU CẦU CHIA SẺ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI. NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH DỊCH VỤ VẬN TẢI (“ĐI NHỜ HOẶC CHO ĐI NHỜ”) TRÊN MẠNG DICHUNG.VN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA NHAU. DICHUNG.VN CÓ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ CHO MỘT BÊN THỨ BA CUNG CÂP DỊCH VỤ VẬN TẢI NHƯNG KHÔNG ĐỨNG Ở VAI TRÒ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TRONG BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO VÀ KHÔNG CÓ LIÊN ĐỚI TRÁCH NHIỆM VỚI DỊCH VỤ VẬN TẢI CỦA BÊN THỨ BA ĐÓ3. TRÁCH NHIỆM VỚI TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU ĐƯỢC CUNG CẤPBạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho chúng tôi về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng Bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ quy định này4. TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TINVới tư cách là người sử dụng dịch vụ, Bạn phải cam kết: (a) bạn có đủ tư cách pháp lý và tư cách hành vi khi sử dụng dịch vụ (b) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân trong Hồ sơ cá nhân, (c) duy trì và cập nhật kịp thời Hồ sơ cá nhân để bảo đảm rằng dữ liệu này là đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu Bạn cung cấp bất cứ thông tin nào không phải là không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu Dichung® có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không trung thực hoặc không chính xác, Dichung® có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Bạn; từ chối một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai5. TRÁCH NHIỆM VÊ NỘI DUNG ĐĂNG TẢIBạn hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Nội dung bạn tạo ra bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, email. Chúng tôi không có nghĩa vụ theo dõi các tài liệu được đăng và vì vậy, không bảo đảm về tính hợp pháp, chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.6. HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNGKhông giới hạn các biện pháp khắc phục hậu quả khác, chúng tôi có thể chấm dứt sự tham gia của bạn, loại bỏ thông tin của bạn, cảnh báo cộng đồng về hành động của bạn và từ chối cung cấp dịch vụ nếu: (a) Bạn đã sử dụng sai mục đích các các dịch vụ, có hành vi trái pháp luật hoặc đạo đức (b), chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp không trung thực hoặc không chính xác, (c) chúng tôi tin rằng hành động của bạn là gian lận, lừa đảo và có thể gây ra tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý cho cộng đồng hoặc chúng tôi, (d) sử dụng các dịch vụ với mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản đồng ý của chúng tôi (e) vi phạm các quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền riêng tư; (f) phát tán các ứng dụng độc hại hoặc tấn công chiếm đoạt quyền điều khiển hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân;7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆMBẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: (a) VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VẬN TẢI CỦA NGƯỜI KHÁC HOẶC CHO NGƯỜI KHÁC CÙNG ĐI KHI THAM GIA GIAO THÔNG LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN. BẠN CHỊU TOÀN BỘ CÁC RỦI RO PHÁT SINH. CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ H̀ÌNH THỨC NÀO VÊ CHÂT LƯỢNG CUNG CÂP DỊCH VỤ HOẶC UY TÍN CÁ NHÂN CỦA CÁC BÊN THAM GIA. (b) CHÚNG TỐI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI XỬ LÝ CÁC KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN CHÂT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI MÀ CÁC BÊN CUNG CÂP VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC RÀNG BUỘC LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CẢ VỀ ĐẠO ĐỨC VỀ PHÁP LÝ KHI CÓ NHỮNG HẬU QUẢ ĐÁNG TIẾC TRONG QUÁ TRÌNH CÁC THÀNH VIÊN ĐI CHUNG. (c) CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VẬN TẢI CỦA BÊN THỨ BA SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ CUNG CÂP DỊCH VỤ CHO CÁC BẠN. (d) CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (ii) DỊCH VỤ SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO HOẶC TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM QUA KÊNH MÀ BẠN LỰA CHỌN HOẶC SỬ DỤNG, (iii) THÔNG TIN, NỘI DUNG HOẶC CÁC QUẢNG CÁO CÓ TRONG DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (iv) VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC ĐƯỢC BẢO ĐẢM TỐI ĐA (e) CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN SỬA ĐỔI, NGỪNG TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIÊN DỊCH VỤ CHO DÙ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ BÁO TRƯỚC. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI BẤT CỨ SỰ ĐIỀU CHỈNH, TẠM NGƯNG HOẶC KHÔNG TIẾP TỤC CUNG CÂP DỊCH VỤ.8. BẢO MẬTChúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Điều khoản riêng tư. Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng quan trọng hàng đầu. Bạn có thể xem xét lại chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi tại Điều khoản riêng tư.9. SỞ HỮU TRÍ TUỆTất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các Dịch vụ của Dichung® đều thuộc về Dichung® hoặc cấp phép hợp pháp cho Dichung® sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của Dichung®, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, sửa đổi, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của Dịch vụ Dichung® cung cấp. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong các Dịch vụ của Dichung® .Tất cả các yếu tố cấu thành lên Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều thuộc phạm vị sở hữu của chúng tôi cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới Dichung® và/hoặc dịch vụ của Dichung® một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của bạn.10. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam . Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Login with Facebook

( Tiết kiệm thời gian đăng ảnh, nhập email, thông tin cá nhân )

HOẶC

Quên mật khẩu | Đăng ký